J&T Products
Tig Torch (head)
หัวเชื่อมอาร์กอน, กระแสไฟและขนาดทังสเตนที่เหมาะสม


Part # กระแส รายละเอียด ทังเสตน
  SR-9 120 A   Torch Body 1.6 mm
  SR-9V   Torch Body Argon Valve
  SR-9F   Torch Body Flexible
  SR-9VF   Torch Body Valve / Flexible
  SR-9P   Torch Body Pencil

Part # กระแส รายละเอียด ทังเสตน
  SR-17 150 A   Torch Body 1.6 mm.
  SR-17V   Torch Body Argon Valve
  SR-17F   Torch Body Flexible
  SR-17VF   Torch Body Valve / FlexiblePart # กระแส รายละเอียด ทังเสตน
  SR-26 200 A   Torch Body 2.4 mm.
  SR-26v   Torch Body Argon Valve
  SR-26F   Torch Body Flexible
  SR-26VF   Torch Body Valve / FlexiblePart # กระแส รายละเอียด ทังเสตน
  SR-18 300 A   Torch Body 3.2 - 4.0 mm.
  SR-18F   Torch Body Flexible
  SR-18P   Torch Body Pencil